Simple VBScript to restart all VMware services

strComputer = “.”
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\”&strComputer&”\root\cimv2”)
Set colListOfServices = objWMIService.ExecQuery(“Select * from win32_Service where Name Like ‘VM%'”)
IntSleep = 15000
For Each objService in colListOfServices
If UCase(Left(objService.name, 1)) > “N” then
objService.StopService()
WScript.Sleep intSleep
objService.StartService()
strMsg = strMsg & vbCr & objService.name & ” Restarted.”
End If
Next

Wscript.Echo strMsg

Sure you can tweak and modify it as you see fit šŸ™‚

Advertisements

About Chris Gralike

Momenteel ben ik manager van de afdeling business continuity bij de zakelijke IT dienstverlener AMIS Services BV. Sinds 2003 ben ik actief in de ICT branche. Tussen 2003 en nu heb ik verschillende rollen vervuld. In de rollen: systeem- en netwerkbeheer, system engineer, servicemanager en nu practice manager ben ik in contact gekomen met uiteenlopende technologieƫn, methodologieƫn, ideeƫn, oplossingen en innovaties. Een rijke ervaring waarmee ik de klanten van Conclusion en AMIS elke dag probeer te ondersteunen. Mijn credo: 'Altijd opzoek een win-win tussen business en technologie.'

Posted on July 30, 2009, in VBS, VMWare and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: